Äldreomsorg

De äldre generationerna, som byggt upp dagens svenska samhälle, är en resurs med mycket kunskap och erfarenhet. De utgör inte någon homogen grupp, utan kan ha olika förutsättningar. Därför har de också olika krav på hjälp och omvårdnad.

Kommunen måste underlätta för ofta hårt belastade anhöriga och stödja frivilligorganisationerna i deras verksamhet bland äldre. Huddingepartiet anser att samhällsbyggandet i högre grad måste anpassas till de äldres behov av sociala kontakter och trygghet, t ex att ostörda kunna vistas utomhus. Dit hör också trivsam utemiljö.

Klyftan mellan olika generationer måste på olika sätt överbryggas. Kommunen ska i kontakten med de äldre vara lyhörd och med respekt och flexibilitet eftersträva ett gott samarbete.

 • Kommunen måste lyssna mer på synpunkter och önskemål som framförs av de olika pensionärsorganisationerna och av enskilda pensionärer och deras anhöriga.
 • I all samhällsplanering måste ökad hänsyn tas till de äldres önskemål och behov. Personaltätheten på våra äldreboenden måste vara sådan att en garanterad god omvårdnad uppnås.
 • Äldre på äldreboenden ska ha möjlighet att få komma ut ett par gånger i veckan minst.
 • De som vårdar äldre anhöriga i hemmet måste få en skälig ekonomisk ersättning.
 • Ökade resurser för hemsjukvård, hembesök av geriatriker och små vårdenheter är önskvärda. Ett system som innebär kontinuerliga kontakter med en och samma läkare är speciellt viktigt för de äldre.
 • Friskvård i olika former, t ex gymnastik, bad och promenader måste uppmuntras.
 • Samlingslokaler bör finnas tillgängliga för att underlätta sociala kontakter. Information om goda kostvanor bör också ingå i friskvården.
 • Kommunens information till de äldre och deras anhöriga måste vara tydlig och lättillgänglig.
 • Trygghetslarm för äldre bör finnas för alla som har behov av sådant.
 • De som lämnat den yrkesverksamma perioden i sitt liv måste ha rätt att själva välja sin boendeform så långt detta är möjligt med hänsyn till omvårdnadsbehovet.
 • Gifta par ska få bo tillsammans även på äldreboenden.
 • De äldre som flyttar till äldreboende i någon form, ska så långt som möjligt kunna ha kvar sina hobbyers, intressen och sociala kontakter.
 • Vård vid livets slutskede ska ha en hög medicinsk kompetens, en utvecklad palliativ vård (symtomlindring) samt respekt för den personliga integriteten.
 • Kvaliteten inom äldreomsorg får inte ”naggas” i kanten. Kvalitetsförbättrande arbete ska ständigt ske.
 • Maten till de äldre bör lagas lokalt på hemmen och ska hålla god kvalitet, utan onödiga tillsatser. De äldre ska även ha rätt att medverka i matplaneringen så att deras önskerätter ingår i menyerna.
 • Personalen inom äldreomsorgen ska kontinuerligt få kompetenshöjning genom utbildning, i och om förbättringar, geriatriska sjukdomar, framsteg inom forskning inom geriatriken. Etik och moral sätts högt upp på agendan.