Barn och ungdom

Föräldrarna och hemmiljön är för alla barn den viktigaste förutsättningen för en god utveckling. Samhällets stöd till barnfamiljerna, både kvalitativt och kvantitativt, är därför av största vikt. Resurserna måste fördelas lika, oavsett vilken form av barnomsorg som föräldrarna väljer.

För barn som vistas på förskola är det till nackdel med täta personalbyten. Det ska därför i möjligaste mån undvikas. Huddingepartiet vill understryka att den materiella standarden på förskolor och institutioner inte behöver överstiga normalstandard. Förskolor ska även kunna inrymmas i äldre, för ändamålet lämpliga villor.

Omsorgen om barnen måste genomsyra all samhällsplanering. Barnens behov av en trygg och stimulerande utemiljö, som lekplatser och naturområden insprängda i bebyggelsen, bör tillgodoses av kommunen i samråd med föräldrarna. Trafiken måste i högre grad anpassas till barnens utveckling med säkra gångvägar, övergångsställen etc. En trygg och harmonisk uppväxt ger förutsättningar för en positiv utveckling i samhället.   Kommunen bör också uppmuntra och stödja föräldrarnas egna initiativ avseende barnens aktiviteter.

 • Inför ekonomisk rättvisa (barnpeng) och valfrihet för föräldrar att själva avgöra barnomsorgsform – hemma, kooperativt, privat eller kommunal förskola. Barnens bästa måste vara avgörande för beslutet. Föräldrar ska ges möjlighet att stanna hemma tills barnet fyller tre år.
 • När nya bostadsområden planeras måste de göras barntrafiksäkra. Detta är med tanke på barnens trygghet och säkerhet.
 • Ökat föräldrastöd ska erbjudas genom en föräldrautbildning. I inledningen till FN:s konvention om barns rättigheter påpekas att barns familjesituation är viktig för barnets utveckling, och att familjen bör få den hjälp som behövs för att främja en positiv utveckling för barnet.
 • Antalet barnolycksfall på lekplatser och i trafiken måste radikalt sänkas. Huddingepartiet föreslår därför att kommunen får ansvara för fortlöpande kontroll av säkerhetsåtgärder, något som Barnmiljörådet länge förespråkat.
 • Huddingepartiet vill konsekvent genomföra 30-zoner vid skolor, förskolor och i bostadsområden.
 • Huddingepartiet föreslår vidare fler och bättre cykelbanor. Sådana är viktiga för alla, inte minst för barn och ungdom.
 • Föräldramedverkan i den kommunala barnomsorgen bör uppmuntras.
 • Barn bör, enligt Huddingepartiets uppfattning, få mer kontakt med äldre generationer. Det är viktigt för barnens utveckling och även för de äldre. Genom besök av äldre på skolor och förskolor kan de hjälpa till att överbrygga klyftan mellan generationerna.
 • Förskolor med speciell inriktning, t ex för konst, musik eller naturstudier och friluftsliv bör finnas.
 • Huddingepartiet vill att kommunen ska utnyttja de privata alternativ som finns för barn med särskilda stöd och behov inom kommungränsen
 • Implementera FN:s barnkonvention i Huddinge kommun.