Bygga och bo i Huddinge

Vi säger ja till en positiv utveckling, styrd av de boende, för ett mänskligare Huddinge. Huddingepartiet vill inte ha ett upprepande av extrem förtätning, hårdexploatering, massbebyggelse och rovdrift på miljön. 1960- och 70-talens misslyckanden får inte upprepas.

Kommunen har alltför länge tagit på sig ett stort ansvar för bostadsbyggandet i länet. Nu är det dags att ta ansvar för den egna kommunen, så att Huddinges invånare kan få tillgång till den sorts bostäder de själva önskar och den service och omsorg som kommunen ska bistå med.

De boende inom ett område ska redan från början vara med och utforma en planerad förtätning. Boendeinflytande på alla stadier i planeringen är en självklarhet. Annars blir medinflytande och delaktighet, som hittills, bara ett vackert ord utan verkligt innehåll.

Småskalighet är en förutsättning för allt bostadsbyggande om man vill att ekologisk och kulturell harmoni ska råda. Detta gäller också om det ska vara möjligt att uppnå målen för Agenda 21 och skapa ett kretsloppssamhälle. (Agenda 21; innebär en långsiktig hållbar utveckling där en god miljö skapas). Genom ett småskaligt byggande kan kontakterna med grannar, nya och gamla, formas till en positiv boendegemenskap. Där finns också närheten till naturen med.