Den yttre miljön

 • Hänsyn till kulturlandskapet och naturen måste tas vid all planering av bebyggelse. Istället för att schakta bort eller fylla upp marken ska nya hus passas in i landskapet.
 • Bebyggelse får inte ske i grönområden som är viktiga för friluftsliv och rekreation.
 • Huddinge behöver en stadsträdgårdsmästare
 • Ingen jordbruksmark får bebyggas.
 •  Ingen stadsplan får fastställas innan alla följderna för kommunens ekonomi är utredda.
 • Vid nybyggnation måste man ta hänsyn till redan befintlig bebyggelse. Form, färg och material ska överensstämma med områdets karaktär.
 • Hushöjderna bör maximeras till 2 våningar i de flesta områden, ca 3-8 våningsplan i centrumnära lägen och i centrala lägen kan högre höjder accepteras.
 • Nybildade villatomter bör ha en storlek på minst 1200 kvadratmeter.
 • Vid nybyggnation ska eftersträvas att man bygger naturanpassat d.v.s. hänsyn ska tas till områdets natur och klimatförhållanden.
 • Bygg i möjligaste mån passivhus. Ta tillvara solenergin och inför energideklaration vid bygglovsansökan.
 • Tomtstorleken på villatomter ska anpassas så att det finns minst två p-platser för bilar.
 • I bygglovsansökningar skall alltid likhet inför lagen gälla.
 • Centrumbebyggelse får inte utformas för enbart kommersiella syften. Ett centrum bör vara till för alla och ge förutsättningar för gemenskap, kulturellt utbud och skönhetsupplevelser. Huddingepartiet vill se levande centra med torghandel, kaféer och naturliga mötesplatser. Det är bra för både människor och handel.
 • Sinnenas trädgårdar skapas i kommunens parker där ung som gammal kan njuta genom människans fem sinnen. Här ska man t.ex. se fåglarna, höra porlet från bäcken, känna doften av blommorna, beröra vackra stenar och smaka på de vilda bären.
 • Inga ytterligare motorleder ska gå genom Huddinge.
 • Naturområden ska finnas nära bostaden. Det är av största vikt för alla, särskilt äldre och funktionshindrade. Barn föredrar och behöver naturliga lekplatser.
 • Bostadsområden måste utformas med tanke på att ge alla en stimulerande och trygg boendemiljö med tyngdpunkt på att planera och bygga brottsförebyggande, som t.ex. öppna parkytor, rätt belysning etc.
 • Vid planering av nya bostadsområden MÅSTE mark reserveras för förskola/skola.
 • Bostadsområden måste skyddas från buller. Vi arbetar aktivt med att bekämpa buller.
 • Bostadsområden ska anpassas så att de blir lättframkomliga för äldre med rullator, rullstolsburna och andra funktionshindrade, barnvagnar osv.
 • Alla som så önskar ska kunna få en kolonilott i närheten eller andel i ett kollektivt växthus. Det bör vara lika självklart som möjligheten att få en parkeringsplats.
 • Äldre byggnader måste få ett bättre skydd, så att de kan bevaras. Värdefulla kulturmiljöer ska få utökat skydd i detaljplan. Vi får inte slösa bort vårt kulturarv.