Ekonomi

Huddinges ekonomi har förbättrats de senaste åren. Vi i Huddingepartiet tar ansvar som politiker och förhandlar fram realistiska budgetar som gagnar huddingeborna och ger en trygg framtid för kommande generation.

Som politiker ska man väl förvalta skattebetalarnas pengar och detta kan göras bättre. Vi arbetar för högre effektivitet i kommunens verksamheter, ökad tillgänglighet för invånarna och för lägre lokalkostnader.

Kommunen har alltför länge tagit på sig ett stort ansvar för bostadsbyggandet i länet. Nu är det dags att ta ansvar för den egna kommunen, så att Huddinges invånare kan få tillgång till den sorts bostäder de själva önskar och den service och omsorg som kommunen ska bistå med. Utbyggnadstakten måste sänkas för att vi ska kunna upprätthålla god kommunal service till alla invånare.

Vi säger även JA till mer och bättre kommunal service i östra kommundelen.

Vi vill förbättra för våra elever i skolorna med ökad och bättre tillgänglighet till kuratorer.

Vi satsar pengar till fältassistenter som ska arbeta med barn och ungdomar ute på ”fältet”.

Vi anser att alla förslag till beslut inom kommunen som berör barn och ungdomar ska förankras hos just den gruppen. Barn och ungdomar ska få tycka till i frågor som de blir berörda av. Därför vill vi införa ”barncheck-listor” som bilaga till beslutsunderlagen. Ett led i att förverkliga FN:s barnkonvention i det kommunala arbetet.

Huddingepartiets väg mot en budget i balans

Vi ger varje nämnd/förvaltning en ”påse pengar” att väl förvalta. Vi ger inte direktiv i detalj, detta lämnar vi till de experter som arbetar på de olika förvaltningarna. Det går inte att öronmärka pengar. Vår budget ligger enbart på ett övergripande mål. Klara budskap till förvaltningar/nämnder:

  • En ekonomi i balans – utan skattehöjningar
  • Gör enligt budget, – håll budget!
  • Vid tecken på underskott ska åtgärder omedelbart vidtas och redovisas på nästkommande kommunstyrelse. Detta får inte ”släpa efter” som idag.
  • Politiker som sitter i nämnder och inte ser till att åtgärder vidtas vid underskott bör ej vara valbara i nästa val. Politiker måste ta sitt ansvar!
  • Lägg kontrollansvaret på revisionen! Revisorerna ska fungera som ett slags domare. Starkare kontroll på att ekonomin inte blir förödande. Vi anser att ansvarsdimensionen är oerhört viktig.