Funktionshindrade

Huddingepartiet anser att Huddinge kommun måste förbättra sig vad det gäller att uppfylla följande lagar:

”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” LSS
”Lagen om assistansersättning” LASS

 LSS

Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet som ges enligt LSS. Man ska få särskilda insatser bara när man själv begär det. Den som är under 15 år eller som uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan ska få insatser när vårdnadshavare (tom 17 år), god man eller förvaltare begär detta. Kommunen ska samverka med organisationer som företräder personer med funktionshinder.

Den som får insatser enligt LSS har också rätt att begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas tillsammans med honom. Planen ska utgå från personens egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen.

Detta behöver förbättras i Huddinge.

LASS

Lagen om ersättning ger den funktionshindrade rättigheter vid svåra funktionshinder
och som behöver personlig assistans i sitt dagliga liv.
Assistansen ska vara personligt utformad och ges av några få personer.

Vi vill förbättra detta genom att:

  • Öka logistiken mellan socialtjänsten och LSS-handläggare så att vårdtagaren får sina behov tillgodosedda. Inte minst för de som har dolda funktionshinder.
  • Individanpassa vård och omsorg
  • Vårdtagaren/brukaren MÅSTE få möjlighet till att påverka insatserna
  • Vårdtagaren ska vara delaktig i vårdplanen
  • Att samlingslokalerna utformas så att de anpassas efter brukarens behov (hörselslingor, ljussättning för synskadade) man kan behöva ”strippa” (speciell tejp) vid dörrar och andra övergångar inne i en lokal så att det underlättar för de synskadade.
  • Samlingslokaler måste också finnas för att de ska kunna träffa likasinnade som de själva, då inte minst ungdomar och barn som har behov att träffa personer i samma situation då det i unga år är extra viktigt med tillhörigheten!
  • Skapa ”Sinnenas trädgård”* som motverkar STRESSORER som är av negativ art!
  • Förbättra kontaktmannaskapet, så att funktionshindrade lättare kan komma ut och får ett stöd i att växa i sitt självförtroende
  • Naturstigar anpassade för funktionshindrade. Exempelvis ska rullstolsburna och synskadade kunna ta en promenad i skogen
  • Alla offentliga lokaler ska anpassas för funktionshindrade

* ”Sinnenas trädgård”: här kan du höra fåglarna, se fjärilarna, lukta på blommorna, smaka på bären och känna på vattnet. Alla människans sinnen kan aktiveras här.