Jord- och skogsbruk

Huddingepartiet vill återskapa en levande landsbygd. En förutsättning för detta är gedigna kunskaper om de ekologiska sambanden. Vi stödjer utveckling av jord- och skogsbruk med ekologisk inriktning. Storskalighet och massproduktion, såsom t ex djurfabriker och stora kalavverkningar, måste bekämpas.

Det måste slås fast att landskapet har ett egenvärde, och en anpassad produktion måste eftersträvas. En levande landsbygd är en angelägenhet för alla.

  •  Jord- och skogsbruket måste bedrivas med hänsyn till naturen. Huddingepartiet vill ha ett ekologiskt jordbruk.
  • Livsmedelsproduktionen ska ske nära konsumenten. Huddingepartiet vill att kommunen i ökad omfattning tar vara på egna resurser i form av livsmedel. Partiet vill också verka för etablering av handelsträdgårdar som försörjer närområdet med grönsaker.
  • Köttproduktionen ska inriktas på betesdjur, som håller landskapet öppet.
  • Kalhyggen rubbar balansen i naturen. I stället ska virkesuttag ske genom gallring. Gifter och konstgödsel i skogen ska förbjudas, hyggesplöjning stoppas, och bruket av tunga maskiner begränsas. Bekämpning av lövsly kan utföras manuellt.
  • Virkesproduktionen ska inte ha ensamrätt till skogen. Naturvårds- och friluftsintressen och övriga värden måste beaktas.
  • Skogsavverkning får inte bedrivas under tiden april – juli, då skogen är en barnkammare. Det gäller både skogsbruk och avverkning inför byggnation.