Kultur och fritid

I Huddinge ska det vara möjligt att bedriva en aktiv och meningsfull fritid. Särskilda insatser måste göras för barn och ungdom. Kommunens kulturarv och bidraget från dem som flyttar till kommunen är den främsta förutsättningen för blomstring och utveckling. Huddingepartiet slår vakt om våra lokala och svenska traditioner, samtidigt som vi välkomnar och stödjer det ökade inslaget av kultur från andra länder.

Kulturpolitik är ingen isolerad företeelse. Kulturella visioner måste ligga till grund för all verksamhet. Därför får teknik och industriell verksamhet inte stå i motsats till de grundläggande mänskliga, andliga och kulturella behoven. Dessa måste tillgodoses inom alla kommunens verksamheter.

 • Huddingepartiet vill skapa förutsättningar för ett vitalt och spännande folkliv.
 • Vi vill stimulera barns egen skapande verksamhet för att motverka passivt lyssnande och tittande.
 • Upplåt centralt belägna byggnader, t ex skolor, för konserter, utställningar och teater.
 • Uppmuntra och stöd fria gruppers verksamhet och ge dem möjlighet att själva sköta och ansvara för verksamhet och lokaler.
 • Stöd de lokala kulturarbetarna och ge dem företräde till aktuella arbetsuppgifter inom kommunen. Huddinge behöver en aktivare kulturpolitik.
 • Vid nybyggnationer bör eftersträvas att 2 (två) procent av byggkostnaden utgörs av konstnärlig utsmyckning. Detta gäller särskilt offentliga byggnader.
 • De boende ska ges möjligheter att påverka utsmyckningen av offentliga platser och lokaler.
 • Hembygdsvården ska stödjas. Ekonomiska intressen får inte stå i vägen för kommande generationers intresse för sin hembygd och dess kultur.
 • Huddinges fornlämningar måste skyddas. Kommunen bör utarbeta en skyddsplan för kulturhistoriska minnesmärken.
 • Kommunen bör genomföra ett konsekvent skydd för äldre byggnader enligt kommunens kulturmiljöutredning, K-märkning
 • Huddinge kommun ska ta fram ett kultur-miljöprogram som fastställer de kulturhistoriskt värdefulla områdena i kommunen.
 • Inrätta en tjänst som Kommunantikvarie.
 • Den kommunala musikutbildningen måste breddas, utvecklas och stödjas. Folkmusiken bör givetvis ges utrymme.
 • Många människor tillbringar sin fritid, även semestern, på hemorten. Därför är det mycket viktigt att närmiljön är trivsam med strövområden inom räckhåll samt med parker och kolonilotter i bostadens omgivningar.
 • Det måste finnas möjligheter att ägna sig åt fysiska aktiviteter utan att vara ansluten till någon förening. Idrottsanläggningar bör finnas spridda över hela kommunen.
 • Fler friluftsområden och friluftsgårdar behövs för det rörliga friluftslivet.
 • Ostörda naturområden måste finnas i kommunen för att ge tillfälle till avkoppling och öka kunskaperna om naturen.
 • Traditionella fritidsaktiviteter, som bär- och svampplockning, bör uppmuntras – inte beskattas.
 • Kommersialisering av fritiden måste motverkas, liksom kostsamma, miljöförstörande och resursslösande aktiviteter. Man ska kunna ha en aktiv och stimulerande fritid utan stora utgifter.
 • Fritidsaktiviteter för ungdom är viktiga, musikkaféer, teatrar och underhållning av lokala förmågor. Vi vill skapa ett ”Fryshus- koncept” liknande det Stockholm har haft i många år. Alla slag av aktiviteter, där människor i olika åldrar, från barn till gamla, kan träffas och samverka, bidrar till att öka förståelsen dem emellan.
 • Särskilda åtgärder ska sättas in för att tillgodose fritidsaktiviteter för barn och ungdom med funktionshinder.
 • Vid fördelning av kommunens medel till kultur och fritid ska pengarna fördelas lika mellan pojkar och flickor.
 • En biblioteksplan tas fram för att på ett strukturerat sätt och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns och stimulera till utveckling. Planen ska även beskriva biblioteksbehovet avseende litteratur rörande omsorg, vård, utbildning och näringsliv.
 • Återinför bokbussen i Huddinge.
 • Huddingepartiet vill införa turistbyråer inom kommunen med strategiska placeringar.