Miljö- och naturvård

Huddingepartiet arbetar för ökad återanvändning, återvinning och snabb övergång till miljövänliga energikällor. Vi vill också se kraftfulla åtgärder mot försurningen av sjöar, vattendrag och skogar samt effektiv kontroll av utsläpp och transporter av giftiga kemikalier.

En god miljö är en förutsättning för människors fysiska och psykiska hälsa. Huddingepartiet vill att andra värden än de materiella tillmäts betydelse för människors liv och framtid. Vår natur utsätts för allt allvarligare hot och i många fall ödeläggelse. Naturen är en källa till rekreation och skönhetsupplevelser. Den måste skyddas mot ytterligare ingrepp som inte kan repareras. Människan måste inse sin plats som en del i det ekologiska systemet.

 • Huddingepartiet eftersträvar ett samhälle i balans med naturen, som bygger på kunskap om de ekologiska systemen.
 • Vårt mål är uthållig, mångsidig och stabil produktion, som så nära som möjligt ansluter till naturens egen. Industriell verksamhet måste bygga på processer som inte medför miljöfarliga utsläpp.
 • Återanvändning av ej förnybara råvaror är nödvändigt. Vi måste hushålla med begränsade tillgångar.
 • Vi måste få en snabb övergång till rena och miljövänliga energikällor och främja en kraftfull forskning om t ex effektivare energianvändning, solenergi och värmepumpar samt förnyelsebara energikällor såsom ex. Pellets, bergvärme etc.
 • Kortsiktiga sysselsättnings- och vinstargument får inte längre användas som försvar för livshotande och långverkande miljöförstöring.
 • Planerad produktion med risk för miljöfarligt avfall får inte starta förrän frågan om avfallshantering är löst.
 • Miljöbrott måste i högre grad leda till kännbara straff. Kraftigt ökade resurser måste sättas in för att hindra miljöbrott.
 • Vi måste satsa mer på forskning om skador som orsakas av kemiska ämnen och strålning. Vi måste genast utarbeta planer för snabba åtgärder mot försurning och andra skador på vår livsmiljö.
 • Stora områden är utsatta för buller, särskilt från trafiken. Vi kräver aktiva åtgärder för att bekämpa buller.
 • Undervisning i ekologi, miljövård och biologi ska ges i skolan i ökad omfattning från första till sista årskursen. Målsättningen ska vara att alla elever får förståelse för de naturliga samband som allt levande, inklusive människan, är beroende av. Sådan kunskap behöver även förmedlas till vuxna genom kostnadsfria seminarier.
 • Växt- och djurarter ska skyddas och beredas livsutrymme. De måste bevaras även om de inte är till ekonomisk nytta för människan.
 •  Känsliga naturområden måste skyddas mot exploatering. Fortsatt arbete med att säkerställa återstående grönområden måste drivas kraftfullt, exempelvis genom bildande av naturreservat.
 •  Huddingepartiet vill värna om allemansrätten. Men också påminna om varje människas ansvar för naturen.
 • All planering måste grunda sig på ekologiskt tänkande med människan som en del av det ekologiska systemet.
 • Politiska beslut måste vara baserade på kunskap, ekologi, miljövård och FN´s barnkonvention.
 • Vi vill slå vakt om den kommunala vetorätten i miljöfrågor.
 • Huddingepartiet vill i natur- och hembygdsfrågor ha ett nära samarbete med den lokala naturskyddsföreningen, hembygdsföreningen, friluftsfrämjandet och andra organisationer som verkar för bevarandet av Huddinges natur och kultur.
 •  Huddingepartiet vill att kommunen avsätter mark för biltvättar. Tvätta aldrig bilen på gatan. Ofta rinner tvättvattnet direkt ner till närmaste sjö eller vattendrag orenat. Tvättvattnet innehåller förutom bly andra tungmetaller och tvättmedel. När du tvättar i en fordonstvätt har de alltid någon form av rening.