Trafik

Huddingepartiet kommer att med kraft motarbeta motorleder och vägdragningar, som för generationer framåt leder till ytterligare skador på miljö och människor. Vi kan numera nå varenda bebyggd plats i Sverige med bil. Ändå fortsätter man att planera och bygga vägar för att allt mer och allt fler allt snabbare ska fraktas med bil – det mest miljöbelastande transportsättet.

Den ökande biltrafiken är i dag ett av de största problemen för människors säkerhet och hälsa. Trafiken orsakar stora skador på miljön, och stora arealer värdefull mark har redan lagts under asfalt.

Därför vill Huddingepartiet arbeta för en attitydförändring som hindrar bilismens exploatering av oersättliga naturområden och miljöer. Nya vägbyggen som resulterar i några minuters tidsvinst kan inte uppväga de skador som drabbar människor, växtlighet och djurliv.

Huddingepartiet har tillsammans med andra organisationer hittills lyckats stoppa den tilltänkta storflygplatsen i Tullinge. Huddingepartiet var med och satsade på en fjärrtågstation i Flemingsberg. Vi har också föreslagit en spårbunden trafik för att binda samman kommunens olika delar. Tätare pendeltågstrafik gör kollektivtrafiken till ett gott alternativ till bilen. Vi ser gärna att ett försök med spårtaxi prövas och att nätet av cykelbanor utökas. En ny syn på trafik och kommunikationer kommer alla till nytta.

  •  Huddingepartiet säger nej till utbyggnad av nya motorleder genom våra skogar och grönområden. Det innebär att vi inte heller accepterar biltullar för att finansiera dessa vägar.
  • Miljökonsekvensbeskrivningar måste tillmätas största betydelse när nya vägar planeras.
  • 30-zoner i och genom bostadsområden måste konsekvent genomföras, inte bara utanför skolor och daghem. Vägar i bostadsområden måste vara till för alla. Bilar ska tillåtas där på andra nyttjares villkor – vare sig de är flanörer, lekande barn, igelkottar eller grodor. Vägen ska vara en del av byn – inte ett trafikstråk!
  • Skyddade leder för gång- och cykeltrafikanter måste byggas ut. Fler trottoarer och säkrare vägar för barn och vuxna att ta sig.
  • Särskild hänsyn måste tas till speciellt utsatta grupper i trafiken, såsom barn och funktionshindrade.
  • Den av Huddingepartiet genomdrivna enminutsregeln vid tomgångskörning måste följas.
  • Fler cykel- och bilparkeringar vid pendeltågs- och tunnelbanestationer måste finnas.
  • Huddingepartiet säger NEJ till kommunal medfinansiering av Södertörnsleden.
  • De av kommunen antagna bullernivåerna från trafiken ska följas. Alla större trafikleder genom bebyggda områden ska förses med bullerskydd.